Vår verksamhet

100 % sol och vatten

Vi är en energikoncern som producerar och levererar förnybar energi och klimatvänliga energilösningar till privatpersoner och företag. All energi vi säljer kommer från förnybara källor – 100% sol och vatten.

Skånska Energi är en komplett energikoncern med 100 % förnybar energi från sol och vatten. Med vårt elnät har vi en stark lokal förankring i Lundabygden. Med vår gröna elhandel och
våra klimatvänliga energilösningar är vi ett energibolag för hela Skåne. Med egen vattenkraft bidrar vi till den hållbara elproduktionen i Sverige.

Vår vision

Skånska Energi ska arbeta nära kunden för att uppfylla dagens och framtidens energibehov.

Vår affärsidé

Skånska Energi ska:

  • Producera, sälja och köpa 100% förnybar el
  • Leverera och ta emot el på ett driftsäkert sätt
  • Erbjuda förnyelsebara energilösningar och kundanpassad service

Våra koncernövergripande mål:

  • Förnybar energi till alla
  • En smart och säker infrastruktur
  • Utökad hållbar produktion
  • En framgångsrik och integrerad verksamhet

Affärsområde Produktion

Skånska Energi har målsättningen att all el som kunderna köper av oss och samtliga energiprojekt som koncernen driver ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor. Därför har Skånska Energi egen förnybar elproduktion.

Skånska Energi investerade i sina första vattenkraftverk i Skåne och Småland år 2004 och 2005. Vid slutet av 2012 gjordes ett större förvärv av ytterligare vattenkraftverk sydost om Jönköping. Under 2019 såldes vattenkraftverken i Rönne Å

I dag äger vi åtta vattenkraftverk i Småland. Medelproduktionen uppgår till 28 GWh vilket motsvarar ca 5800 hushåll.  

Automatiserad styrning

 De vattenkraftverk vi driver har i många fall funnits på platsen i 50 till 100 år. I början försörjde kraftverken kringliggande byar med el och lokala maskinister skötte driften. Idag styrs verken till större del på distans med avancerade automationslösningar, men det personliga ansvaret är fortfarande stort. Fokus för verksamheten är att underhålla och effektivisera verken så att de har så stor tillgänglighet som möjligt.

Biologisk mångfald

Skånska Energi följer de vattendomar som finns för att säkerställa ett vattenflöde som medger goda livsbetingelser för organismerna i vattendragen. Ett arbete pågår för att förnya tillstånden inom ramen för ”Nationell plan för omprövning av vattenkraft”  som regeringen förväntas ta beslut om under första delen av 2020.

Affärsområde Elnät

Skånska Energis elnät sträcker sig från Kävlinge i nordväst till Genarp i sydost. Nätet ligger till större del på landsbygden och omfattar 170 mil elledningar, 600 nätstationer och har cirka 19 000 anslutna kunder.

Elnätets främsta roll är att se till att elen kommer hem till dig, till din arbetsplats och ut till samhället från de platser där den produceras. Skånska Energi arbetar kontinuerligt för att säkra elleveranserna så att du får el under dygnets alla timmar. Vi arbetar också med att utveckla smarta och effektiva system för att anpassa elnätet till de kunder som väljer att producera egen förnybar el.

Ett modernt elnät
Elnätet moderniseras kontinuerligt. Skånska Energi var ett av de första elbolagen som installerade fjärravlästa elmätare och nyligen har vi bytt ut dem till nya mätare som kommunicerar via radio. På så sätt får vi en månadsmätning med den faktiska förbrukningen. En viktigt del i vårt arbete är att successivt ersätta våra luftledningar med markförlagd kabel så att elnätet blir så säkert som möjligt mot vädrets makter. Idag är 87% av elnätet nergrävt i mark.

Stark lokal förankring
Många av våra medarbetare har arbetat med elnätet under många år och har hög kompetens och stark lokal förankring. En av våra styrkor är därför att snabbt hantera de strömavbrott som kan inträffa i samband med till exempel stormar. Eftersom våra montörer och tekniker känner elnätsområdet väl kan felet snabbt lokaliseras och effektivt åtgärdas.

Miljö
Miljöhänsyn och strävan att förbättra miljöprestanda är en naturlig del av verksamheten. I den del av elnätet som fortfarande består av luftledning ersätts uttjänta kreosotimpregnerade trästolpar till kompositstolpar som är tillverkade av miljövänlig glasfiberarmerad plast.

Gatubelysning
En växande del är vår verksamhet är att utföra gatubelysningsentreprenader. Vi har god kunskap inom belysningsteknik och erbjuder ett komplett utbud inom gatubelysning, parkbelysning och olika typer av specialbelysningar. De senaste åren har vi genomfört flera nya belysningsprojekt i Lund med omnejd, med modern och miljövänlig teknik.

Affärsområde Elhandel

Skånska Energi levererar 100 % förnybar el producerad av vattenkraft, med en försäljningsvolym på knappt 300 GWh. Vi har cirka 16 000 företags- och privatkunder inom och utom det egna elnätsområdet.

Vi tycker att det är viktigt att välja el som är baserad på 100% förnybara energikällor. Därför gör Skånska Energi det enkelt - vi erbjuder endast el som har sitt ursprung i vattenkraft!

Olika avtalsalternativ
Genom att erbjuda ett flertal olika avtalsalternativ, baserade på rörliga och fasta elpriser, vill vi hitta den bästa lösningen för varje kund. Våra elpriser är konkurrenskraftiga och vårt mål är att alltid ge så god service som möjligt.

Garanterat vattenkraft
För varje megawattimme som produceras får elproducenten en ursprungsgaranti utfärdad. Garantin är ett elektroniskt dokument som styrker ursprunget på elen. Efterhand som du använder din el annulleras samma antal ursprungsgarantier. Eftersom vi endast köper el med ursprungsgarantier från vattenkraft kan vi garantera att elen vi säljer är 100 % förnybar.

Teckna elavtal
Våra fasta och rörliga elpriser finns på vår hemsida men också på olika jämförelsesidor på internet. Du kan enkelt teckna elavtal på vår hemsida, på vår facebooksida, på vår app Energikoll eller genom att prata med kundservice.

Affärsområde Energilösningar

Skånska Energi är delägare i bolaget Skånska Energilösningar som installerar driftssäkra och klimatvänliga anläggningar som ger värme, varmvatten och kyla till fastigheter i olika storlekar, allt från större kommersiella fastigheter till mindre villor.

Genom att använda den naturliga värmen som finns i marken kan Skånska Energilösningar bygga värme- och kylanläggningar som ger stora energibesparingar och minskar koldioxidutsläppen. Vi bygger anläggningar som anpassas till fastigheternas storlek och behov.

Geoenergi
Geoenergi är ett samlingsnamn för olika sätt att utvinna solenergi som lagras i marken. Energin används till både uppvärmning och komfortkyla, och passar lika bra i större bostads-, kontors- och industrifastigheter som i villor. Vi erbjuder olika investeringslösningar, bland annat ett koncept som kallas GEOkomfort. Dessutom erbjuder vi service på alla installationer.

Från ax från limpa
Skånska Energilösningar har mycket god kunskap inom geologi och erfarenhet av borrning i den mycket varierande berggrunden vilket är en del av förklaringen till att vi lyckats med komplicerade projekt. 


Värmepumpar
Skånska Energilösningar är också återförsäljare av IVT värmepumpar med IVT-center i Södra Sandby, Trelleborg och Svedala. Grundprincipen bakom värmepumpstekniken är densamma; lagrad solenergi i berg och vatten samt luft som omvandlas till värme. Det är bara den el som driver värmepumpen du behöver betala för, vilket gör uppvärmningen både billig och miljövänlig. Skånska Energi erbjuder även förebyggande underhåll och service av värmepumpsinstallationer. Vår personal har teknisk kunskap och erfarenhet inom kyl- och värmepumpsteknik.

Skånska Energi 100 år!

Vi är mycket stolta över att vi 2016 firade Skånska Energis 100-årsjubileum. Hundra år har gått sedan tolv framsynta människor gick samman för att föra elen ut på Lundabygden. Det började en kväll på Dalby Gästis…


Under 1900-talets första år kom elektriciteten till de skånska städerna, med industrins energibehov som drivkraft. Vidare ut till landsbygden kom elen däremot på initiativ av landsbygdens eget folk. Framsynta människor som såg nyttan och möjligheterna med den då nymodiga energikällan. Modiga människor som vågade ta en ekonomisk risk och som var beredda att samarbeta för gemensam nytta.

Tolv sådana människor från bygden lade grunden till Skånska Energi. Allt började en kväll i augusti 1912 på Dalby Gästis. Då möttes ett fyrtiotal bybor för att höra om elektricitetens fördelar och om möjligheten att dra en kraftledning till Dalby. Sju av dem bestämde sig för att göra slag i saken och grundande tillsammans året därpå Dalby Elektricitetsverk. I januari 1914 levererades den första strömmen till 64 abonnenter. Två år senare skrev fem andra män, i grannbyn, under ett gemensamt papper och grundande därmed Södra Sandby Elektricitetsverk. Det var den 27 april 1916.

Under de följande femtio åren växte och utvecklades elverksbolagen från Dalby och Södra Sandby i takt med det moderna samhället. 1969 gick de samman och bildade kärnan till dagens Skånska Energi.

Från säkra elleveranser till 100 procent förnybar energi från sol och vatten. Som en röd tråd genom hela vår historia löper en anda av företagsamhet, kreativitet och oberoende - lika viktig för oss på Skånska Energi idag som för grundarna för hundra år sedan. Vi har alltid vågat prova nya saker och ofta varit tidigt ute med smarta lösningar. Vi har också genom alla år behållit vårt oberoende och den starka närheten till vårt område och våra kunder – vilket vi är särskilt stolta över.