Klimat Omvärld

09 feb 2015

Rekordvärme ökar behovet av förnybart

2014 blev jordens varmaste år sedan temperaturerna började mätas i Sverige 1880. Genomsnittstemperaturen under året blev 0,7 grader högre än medeltemperaturen under hela 1900-talet. Anmärkningsmärkt är att nio av de tio varmaste åren uppmättes efter år 2000. Temperaturökningen är enligt den senaste IPCC-rapporten bland annat ett resultat av ökade koldioxidutsläpp från fossila bränslen, därför är behovet stort att så snabbt som möjligt öka andelen förnybar energi.

Eftersom 2014 var så varmt blev det också ett år med mycket låg elanvändning. Både industri och bostäder använde betydligt mindre el under året vilket ökade elexporten. Statistik från Energimyndigheten visar att nettoexporten av el 2014 blev den näst största någonsin, tio procent av den totala elproduktionen i Sverige.

Andelen el som producerats från förnybara källor var 2013 cirka 55 %, siffrorna från 2014 är inte publicerade ännu. Vattenkraften stod för 64 TWh el vilket motsvarar 42% av Sveriges elproduktion och var med det den största produktionskällan. Vindkraften slog under året nytt produktionsrekord med 11,5 TWh vilket är en ökning med 16 procent från året innan.

Även om Sverige har en hög andel elproduktion från förnybara källor finns det fortfarande mycket att göra inom energiområdet. Solen är en energikälla som måste användas i betydligt större omfattning om vi ska lyckas att vända trenden med de ökade koldioxidutsläppen. Geoenergi, som är solenergi som lagras i jordskorpans översta del, är ett produktionsslag som ökar i Sverige men som måste användas i betydligt större utsträckning. Enligt Svenskt Geoenergicentrum, beräknas geoenergi ha producerat ca 12 TWh förnybar energi under 2014. Potentialen att använda solen som energikälla är i stort sett obegränsad, 8 timmars sol på Sveriges yta motsvarar Sveriges hela energikonsumtion under ett år inkluderat transporter.

Skånska Energi är en komplett leverantör av geoenergi i södra Sverige och har precis slutfört en installation av en geoenergianläggning på Litteraturcentrum på Lunds Universitet.