Klimat Omvärld

14 aug 2015

Nedräkningen inför Paris har börjat

Den 30 november samlas världens ledare och mängder av ideella organisationer i Paris med målet att få ett globalt klimatavtal på plats. Det övergripande målet med avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen vid 2 grader senast år 2100. Forskarna i FN:s klimatpanel IPCC har sagt att för att nå 2-gradersmålet måste växthusgasutsläppen minska med uppemot 70 procent till 2050, jämfört med 2010.

Det klimatavtal som hittills formulerats, Kyotoprotokollet, var bindande, men det var bara ett fåtal länder som skrev under det. Nu är ambitionen att flera ska skriva på. Länder ska före Parismötet ange hur mycket de är beredda minska sina utsläpp i de "Intended Nationally Determined Contributions", förkortat INDC, som de lämnar in till FN.

Eftersom klimatfrågan med sin starka koppling till energiförsörjning spelar så viktig roll i ländernas ekonomiska politik, är en känslig och viktig fråga hur mycket regler och insyn som ska finnas. En annan avgörande fråga är den så kallade klimaträttvisan: Hur ska man fördela ansvaret för att minska utsläppen mellan dem som hittills orsakat största delen av växthusgasutsläppen och de som släpper ut mycket just nu? Och hur ska stödet se ut till de länder som drabbas av klimatförändringar som främst andra länder orsakat? Trots tidigare löften från industriländer om 100 miljarder dollar årligen från år 2020, saknas pengar i den Gröna Klimatfonden, som ska ge stöd till drabbade och fattiga länder.

Hållpunkterna inför Paris:

31 aug - 4 sept: Första extramötet
1 okt: Deadline för ländernas utsläppsminskningsmål
19 - 23 okt: Andra extramötet
30 nov - 11 dec: Klimattoppmötet i Paris

Detta lovar de tre stora aktörerna:
EU (inklusive Sverige): EU åtar sig att minska sina utsläpp med 40 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Den svenska regeringen har precis beslutat att mer än hälften av Sveriges intäkter från auktioneringen av utsläppsrätter ska gå till internationella klimatåtgärder i den Gröna Klimatfonden.

USA: USA åtar sig att minska sina utsläpp med 26-28 procent till 2025 jämfört med 2005 års nivåer.

Kina: Kina åtar sig att utsläppen inte längre ska öka efter 2030 (åtagandet kom i ett uppmärksammat gemensamt uttalande i oktober 2014 då Obama även presenterade USAs åtagande). Det specificeras dock inte i överenskommelsen vilken nivå Kinas utsläpp då beräknas ligga på, eller i vilken takt de sedan ska minska, men det är historiskt att Kina för första gången offentliggör att ett datum för när deras utsläpp inte längre ska öka.