Har du frågor?

Här hittar du svaret!

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna. Kanske får du svar på något du undrar!

Varför ska jag teckna ett elavtal?

Om du inte gör ett aktivt val och tecknar ett elavtal får du betala ett anvisat elpris som är ett pris som inte påverkas av tillfälliga prisuppgångar eller prisnedgångar på marknaden. Ett anvisat elpris oftast är dyrare än våra elavtal därför är det bäst att aktivt välja ett elavtal.

På vilket sätt tar Skånska Energi ansvar för miljön?

För Skånska Energi är miljön och hållbarhet jätteviktigt! All el vi säljer, till konsument och företag, kommer från 100% ursprungsmärkt vattenkraft. Alla våra energilösningar tar sitt ursprung i förnybar energi, t ex solceller och geoenergi. Även våra värmepumpar och laddlösningar kan kopplas till miljövärde, genom att i kombination med anläggningen ha ett elavtal med Skånska Energi (100% ursprungsmärkt vattenkraft). Grundidén för energilager är lagring av den egenproducerade solelen. Vi kan därför med stolthet säga att vi står för hållbar utveckling och miljötänk. 

Vad innehåller det administrativa påslaget?

Det administrativa påslaget innehåller alla förutsägbara kostnader såsom Svenska Kraftnäts avgifter, handelsavgifter på NordPool, valutaavgifter (all handel på NordPool sker i Euro), balanskostnader, m m. Det som tillkommer är energipriset i aktuellt elområde, elcertifikatskostnaden och moms. 

Hur skaffar jag autogiro?

För att beställa autogirobetalning fyller du först i en blankett med ditt medgivande och mailar eller postar den ifyllda blanketten till oss. Vi registrerar ditt konto och skickar uppgiften till banken för godkännande. Banken skickar sen ett medgivande till dig när allt är klart. 

Varför är det bra med E-faktura?

E-faktura är en elektronisk faktura som du betalar via din internetbank. Att betala via e-faktura är mycket enkelt och smidigt. Dessutom gör du en insats för miljön genom att minska pappershanteringen. 

För att byta till e-faktura går du bara in på din internetbank och fyller i dina uppgifter enligt instruktionerna. När banken mottagit din registrering skickas en anmälan till oss.

Kan jag få anstånd på min elfaktura?

Det finns möjlighet att ansöka om anståndsbetalning av en faktura, vilket innebär att betalningsdatumet skjuts fram i max 30 dagar. En dröjsmålsränta tillkommer på det ursprungliga faktureringsbeloppet. Anstånd av faktura beviljas endast så länge kunden inte har betalningsanmärkningar eller tidigare obetalda fakturor hos oss.

Kontakta oss: 046-507 00

Behöver jag momsregistrera mig för att sälja min överskottsel?

Den ersättning du får från elhandels- och elnätsbolaget vid försäljning av överskottsel är momspliktig om ersättningen under ett beskattningsår överstiger 30 000 kronor exklusive moms. Om din årliga totala momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms är du befriad från moms. Läs mer om detta på Skatteverket. 

Vad är den fasta avgiften på nätavgiften?

Den fasta avgiften är baserad på hur stor mätarsäkring du har. Ju högre Ampere-tal du har desto högre avgift. Avgiften är årlig och tillkommer oavsett din förbrukning.

Ska jag välja el till rörligt eller fast pris?

Över tid har el till rörligt elpris varit det billigaste alternativet, men medför mer eller mindre kraftiga svängningar. Ett fast elpris ger förutsägbarhet, men kan vara ett dyrare alternativ om man tecknar vid ett tillfälle med högt elpris. 

Vad innehåller ett fast elpris?

Ett fast elpris innehåller alla kostnader för varje kWh som åligger ett elhandelsbolag att fakturera dig som elkund, exklusive moms. Månadsavgift tillkommer. Nätavgifter är inte inkluderade i ett fast elpris. 

Varför erbjuder inte Skånska Energi el till inköpspris?

El till inköpspris innebär att man istället för ett påslag per kWh får en fast månadskostnad utöver energipriset. En sådan priskonstruktion är sällan till kundens fördel (enligt bl a Elpriskollen), då man sätter månadskostnaden för ett visst förbrukningsintervall. Vi ser hellre att kunden kan påverka sin energikostnad genom att spara kWh och därmed bli fakturerad mindre administrativ kostnad. Exempel: 59 kr/månad vid 10 000 kWh/år motsvarar 7,08 öre/kWh, medan vårt påslag för motsvarande förbrukning hade varit 2,9 öre/kWh.

Vad är elcertifikatsavgift?

Ett elcertifikat är en subvention av förnybara energikällor. Varje MWh elenergi som producerats från förnybar källa medger ett elcertifikat. Elcertifikat handlas som värdepapper. Varje kWh elenergi till konsument och majoriteten av näringsidkare är kvotpliktig. Det innebär att för varje kWh elenergi du köper måste du också köpa en andel av ett elcertifikat. Detta ombesörjs dock av din elhandlare. Kvotplikten varierar år till år, medan värdet på ett elcertifikat kan förändras flera gånger varje dag. 

Varför betalar jag en rörlig avgift för nätet?

Den rörliga avgiften kan beskrivas som en överföringskostnad eller en fraktkostnad. Som kund belastar du nätet olika mycket därför finns det en rörlig avgift.

Hur funkar elnätet?

Det svenska elnätet kan liknas vid vägnätet, där det finns motor-, riks- och lokalvägar.  Elen transporteras på stamnätet, som ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets "motorvägar".

Elen förs vidare från regionnäten via lokalnät till elanvändarna. Regionnäten ägs främst av Vattenfall, E.ON och Fortum och där används lägre spänningar (40 kV– 130 kV). Lokalnäten kallas också distributionsnät och har spänningar på 40 kV och mindre. De ägs av regionnätsföretagen, eller av mindre företag med lokal anknytning, såsom Skånska Energi.

Vad påverkar elnätsavgiftens olika nivåer?

I regel är det billigare för elnätsbolag att äga och investera i ett stadsnät eftersom investeringar och kostnader då kan fördelas bland fler kunder. Likaså får fler kunder nytta av en insats. Tvärtom är det för landsbygdsnät eller ett glesbygdsnät.

Skånska Energis räknas som ett landsbygdsnät. Vi har med andra ord längre mellan våra elkunder om man jämför med elnätsbolagen som äger stadsnät.

Vad är elsäkerhetsavgift?

Det är en statlig avgift för säkerheten i elnätet. Avgiften betalas genom nätföretaget. Varje kund är skyldig att betala avgiften, som för närvarande är 6 kronor per lågspänningsabonnent och år. Elsäkerhetsavgiften specificeras på din nätfaktura som en årlig engångspost.

Vad ingår i elnätsavgiften?

I priset ingår bland annat hela transporten från produktionskällan (kan vara ett vattenkraftverk uppe i Norrland), tariffer som vi måste betala till stamnätet hela vägen fram till dig som kund. Det är alltså inte ”bara” transporten inom vårt nätområde. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Varför ska jag använda en laddbox?

Ett vanligt vägguttag och dess kablar är inte dimensionerade till att klara stora kontinuerliga laster, som laddning av ett laddbart fordon är. Med en uppkopplad laddbox kan man starta/stoppa laddningen, se laddhistoriken, administrera användare, ställa laddstyrka etc. En laddbox kopplas med fördel på en egen säkring i mätarskåpet, vilket ökar tillgängligheten på laddboxen utan att äventyra hushållets andra laster. 

Vilken laddbox är lämplig för mig?

Vi har flera olika leverantörer av laddboxar där alla har sina respektive fördelar. Det medför att vi med stor sannolikhet kan hitta en lämplig laddbox för just ditt behov och dina önskemål. 

Var placerar jag min laddbox?

En laddbox sätts i närheten av där den laddbara fordonet vanligtvis står parkerad. Sladden mellan laddbox och fordon är oftast 5-8 meter lång. Laddboxen kan sättas på en vägg eller på en stolpe inom räckhåll för hushållet wifi. 

Vad kostar en laddbox?

Laddboxar finns i olika prisnivåer beroende på laddstyrka, om det ska vara 1-fas eller 3-fas etc. Kontakta oss för diskussion om vilken laddlösning som är lämplig och prisbild för sådan lösning.

Tel: 046-507 00

Varför ska jag köpa solceller?

Framtidens energisystem kommer inte att bara bestå av stora centraliserade energiproducenter. Små lokala energiproducenter kommer bli en viktig del då det kommer behövas högre effekter vid vissa tidpunkter med fler och fler laddbara fordon. 

Vilken storlek på solcellsanläggning kan jag välja?

Vår rekommendation är att utgå från din nuvarande förbrukning och installera en anläggning som kan leverera ca 40-70% av den energin över året. Elpriserna är ganska låga för tillfället och de gällande skattereglerna för mikroproduktion upphör om du blir nettoproducent. Därför är det inte lönsamt i dagsläget att investera i en större anläggning. Skulle förutsättningarna ändras så kan du komplettera din anläggning i ett senare skede. 

Var tillverkas solcellerna Skånska Energi säljer?

Våra solcellspaneler, växelriktare och monteringsmaterial tillverkas i Tyskland av företag som är ledande inom sina respektive områden. Viessmann tillverkar solcellspanelerna, SMA gör växelriktarna och monteringsmaterialet kommer från Schletter.

Vilka färger finns på solceller?

Det finns blå solcellspaneler med aluminiumfärgad ram, men även paneler som är svarta till färgen. Man kan köpa till svarta monteringsdetaljer så att taket ser helt svart ut. 

Vem står för garantin på solcellerna?

Det är tillverkaren som står för garantin. Viessmann fyller 100 år under 2017 och solceller är ett av flera ben de står på. De kommer därför med stor sannolikhet finnas kvar även om 15-20 år. 

Hur kan jag se min solelsproduktion?

Det finns ett web-baserat program som heter Web-Connect till våra växelriktare. Genom att koppla upp sig där kan man se sin produktion i realtid, men även historisk produktion i t ex månads- eller årsupplösning. 

Vad ingår i ett service-avtal för värmepumpar?

Du får en årlig översyn av din värmepump där vi kontrollerar alla viktiga funktioner och kontrollpunkter enligt särskilt protokoll. Du får ett funktionsprotokoll efter utförd service och förslag på eventuella åtgärder att vidta eller att ta ställning till.

Vad är elberedskapsavgift?

Det är en statlig avgift för finansiering av samhällets behov av el i kriser och krig. Det är ditt nätföretag som måste ta in avgiften från dig som elkund och betala det vidare till staten. Avgiften är för närvarande är 45 kronor per lågspänningsabonnent och år (exkl. moms). Avgiften specificeras ibland på din nätfaktura som en årlig engångspost.

Vad är nätövervakningsavgift?

Det är en statlig avgift för övervakningen av elnäten och elnätsföretagen. Avgiften betalas av alla som är anslutna till elnätet. För närvarande är avgiften 3 kr per år för en lågspänningsabonnent (600 kr för högspänningsabonnent). Avgiften ingår i kostnaden för nättariffen.

Vad menas med mikroproducent?

Mikroproducent är du om du har en huvudsäkring på högst 63A och din produktionsanläggning en effekt på maximalt 43,5 kW.

 

Kan jag byta nätägare?

I och med att du bor i ett visst område tillhör du ett så kallat elnätsområde. Du kan byta nätägare genom att flytta till ett område som inte ingår i det nätbolagets nät men då flyttar du samtidigt till ett annat elnätsområde som ägs av ett annat elnätsbolag.

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Om du inte använder elen som solcellerna producerar, matas den automatiskt ut på elnätet. Denna överskottsel kan du sälja till oss, hör av dig för mer information.
Det går även att lagra din överskottsel i batterier, se energilagring, så att du kan använda elen senare.

Välkommen att kontakta oss för mer information: 046-507 00

Varför behövs min elmätare bytas?

För att kunna sälja den el som matas ut på nätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in. Mätarbytet utförs kostnadsfritt av ditt elnätsbolag, förutsatt att din produktion klassas som mikroproduktion.

Får jag ersättning från mitt nätbolag?

Skånska Energi Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer.

Hur gör jag för att sälja min överskottsel till Skånska Energi?

Kontakta oss när du köpt din solcellsanläggning så ordnar vi ett avtal om inköp av din överskottsproduktion. För att vi ska köpa din överskottsel behöver du vara elhandelskund på din konsumtionsanläggning också. Ersättning för din överskottsel följer timspotpriserna på elbörsen Nord Pool enligt din produktionsprofil.

Varför ska jag köpa ett energilager?

Genom att ha ett energilager så kan man ta tillvara på mer av den egenproducerade solelen. Batterierna laddas under dagen och används t ex när solen gått ned. 

Används nya eller begagnade batterier?

Ambitionen är att i största möjliga mån använda batterier som blivit uttjänta från elbilar. Sådana batterier har fortfarande ca 80 % av ursprunglig kapacitet och räcker länge som energilager. De energilager vi säljer har en högre nominell kapacitet än vi utnyttjar, vilket ger livslängd och mindre försämring än om 100 % av den nominella kapaciteten hade använts. 

Vilken storlek på energilager är lämplig för mig?

Det finns ingen generell regel, men energilagret ska vara anpassat till det behov som finns. Finns det t ex en laddbar bil i hushållet så kanske energilagret bör vara så stort som bilens batterikapacitet om det är en pluginhybrid. Är det en ren elbil så bör man kanske resonera om varje enskilt fall.