Från idé till färdig installation

Solceller

Vi gör solel enkelt och hjälper dig med allt från idé till färdig installation. Hos oss får du stöd genom hela processen - från montage och installation till inkoppling på nätet. Dessutom hjälper vi dig som är elproducent.

Vi erbjuder högkvalitativa solcellsinstallationer där allt material är godkänt av det tyska kvalitetsorganet TÜV (se förklaring enligt Wikipedia). Vi utgår från ditt behov och fastighetens förutsättningar och dessutom kan erbjuda dig exempelvis övervakning. Vi hjälper dig hela vägen från planering till installation!

Vi är med och kontrollerar under hela processen:

 • Projektplanering
 • Montage
 • Elektriker

Alla med rätt behörighet och kompetens för att säkerställa att din installation blir korrekt och uppfyller alla regler.

Solceller från Skånska Energilösningar

När du väljer solcellspaket från Skånska Energilösningar ingår allt i priset och vi bistår dig under hela processen, vilket innebär:

 • Personlig hjälp. Vi kommer hem till dig så att vi kan prata i lugn och ro och tillsammans se förutsättningarna på plats. 
 • Mätning och kalkyl för att skräddarsy en solcellsanläggning efter dina behov och förutsättningar. 
 • Hjälp med alla myndighetskontakter.
 • Fullständig ekonomisk kalkyl för investering, besparingar, payofftid, avgifter, ersättning med mera.
 • Komplett installation och driftsättning.
 • Försäljning av överskottselen. Vi hjälper dig med försäljningen av din överskottsel.
 • En trygg och komplett energipartner. Du får en en trygg och komplett energipartner som brinner för grön el, småskalighet och närhet. Vi erbjuder även grön el, laddboxar, lösningar för värme och kyla med mera.
 • Din bästa energilösning. Vi kan skapa kombinerade lösningar med solceller, värme och kyla och laddboxar som kan minska din förbrukning och dina kostnader ännu mer.

Statligt stöd

När du investerar i solceller kan du ansöka om statligt stöd, vilket vi hjälper dig med. Som mikroproducent av förnybar el får du även en skattereduktion för den el som matas in på elnätet. Läs mer om det här på Skatteverkets hemsida.

En investering i solceller innebär dels en besparing för den el du slipper att köpa och en intäkt för den el som du säljer till elnätet.

Förutsättningar för solceller till bostaden

Takytor från väst till öst (som inte vetter mot norr) fungerar bra. Taklutning kan vara från några grader till 50 grader. Om taket har en lutning på ett par grader kan det vara en bra idé att vinkla upp panelerna med speciella infästningar. Det går även att montera solceller på marken med ett speciellt system. Fler och fler kommuner tar bort krav på bygglov för solceller. Är det så att det krävs bygglov i din kommun för solpaneler då hjälper vi dig samt att det ingår ansökningshandlingarna.

Förbrukning och storlek på säkring

Den sol-el som produceras bör inte överstiga den volym som konsumeras från elnätet. Tänk på att elförbrukningen kan minska i och med energieffektiviseringen, samtidigt som elbehovet kan öka om du till exempel skaffar en elbil. Säkringen avgör den övre gränsen för storleken på solcellsanläggningen. Storleken på säkringen står på fakturan från ditt elnätsföretag.

Läs mer om solcellar och solpaneler på vår blogg!

Behöver du låna pengar för en klimatsmart energilösning?

Läs mer om Sparbanken Skånes Hållbarhetslån eller Sollån.

Så här går det till när vi monterar solceller - se filmen!

Kontakta mig - jag vill veta mer

Småskalig elproduktion

När solcellsanläggningen är monterad och inkopplad till elnätet är du småskalig elproducent. Att vara mikroproducent är i dagsläget är mest gynnsamt. Det finns vissa saker som är bra att veta:

Inmatningsabonnemang 
Du får mata in ditt produktionsöverskott på elnätet. Avtalet tecknas med din elnätsägare och medger ersättning för den nytta din produktion skapar i elnätet.

Elhandelsavtal
Om du har ett elavtal med oss på Skånska Energi AB kan vi avtala om att köpa ditt produktionsöverskott.

Elcertifikat
För varje megawattimme (MWh) som produceras kan utges 1 elcertifikat. Ansökan ska ske till Energimyndigheten och elproduktionen ska rapporteras till Svenska Kraftnät.

Ursprungsgaranti
All elproduktion ursprungsmärks, men el från sol, vind och vatten kan ha ett marknadsvärde. Varje MWh som produceras medger en garanti som kan säljas på en öppen marknad. Läs mer om elcertifikat och ursprungsmärkning på Energimyndighetens hemsida.

Mikroproducent
En anläggning om maximalt 43,5 kW eller 63 A, där merparten av produktionen används för egen konsumtion, räknas som en mikroproduktionsanläggning. Konsumera är mer än vad den produktionen, dvs överskottet får ej överstiga konsumtionen på ett kalenderår.

Moms och skatter
Ersättning för överskottsproduktion är inte momspliktig, om inte försäljning på person- eller org.nr överstiger 30 000 kr/år. Du kan få skattereduktion för din mikroproduktion, 60 öre/kWh och maximalt 30 000 kWh/år. Läs mer på Skatteverkets hemsida under Skattereduktion.

Investeringsbidrag
Väljer du att gå vidare med ett projekt tillsammans med oss hjälper vi dig att ansöka om det statliga stödet som finns för solceller. Ansökan sker till Länsstyrelsen. Ett beslutat investeringsbidrag kan ej kombineras med ROT-avdrag. Om ROT-avdrag utnyttjas och man sedan får investeringsbidrag beviljat ska inbetalning av skatt motsvarande ROT-avdraget jämte ränta ske till det företag som utfört arbetet för vilket ROT-avdrag gjordes. 

Energiskatt
För mer information om energiskatter, läs mer på Skatteverkets hemsida.

Inkoppling till nätet

Inkoppling av solcellsinstallationer (växelriktare) till elnätet ska utföras av behörig elektriker. Det är också lämpligt att elektrikern installerar ett överspänningsskydd som skyddar mot t ex blixtnedslag. Skånska Energi utför sådan anslutning.

Läs mer här.

Statligt stöd till solceller

Regeringen har avsatt pengar för investeringsstöd till solcellsanläggningar, pengar som fördelas till länsstyrelserna i Sverige. Ansökan om investeringsstöd görs via Boverkets portal. Det finns även information på Länsstyrelsen i Skånes hemsida.

För att kunna erhålla investeringsstöd ska anläggningen uppfylla gällande krav, gäller både företag och privatpersoner.

Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag eller annat stöd.

När solcellsanläggningen är installerad kan ägaren erhålla skattereduktion på sin överskottsproduktion. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och maximalt 18 000 kr/år. För att erhålla skattereduktion måste inmatning och utmatning ske i samma anslutningspunkt där säkringen inte överstiger 100 A och anmälan om produktion av förnybar el ska vara anmäld till elnätsföretaget.

Förutom statliga subventioner kan överskottselen säljas till ett elhandelsföretag.