Sänk driftskostnaderna

Driftoptimering

Som fastighetsägare i en bostadsrättsförening finns det många sätt att optimera driften av de interna installationssystemen; värme, vatten och ventilation. Genom att se över och optimera installationssystemen går det att sänka driftkostnaderna för föreningen.

Med effektiv driftoptimering kan du göra besparingar på upp till 30% av dina energikostnader vilket bidrar till en kort återbetalningstid på investeringarna. En optimering ser olika ut för olika fastigheter. I de flesta byggnader finns potential att sänka energianvändningen och så även driftskostnaderna genom att få de interna installationssystemen att samverka optimalt. Utefter det framräknade behovet i fastigheten kan vi justera parametrar som temperatur, tryck och flöden. 

Obalans i värmesystemet
I många fastigheter finns problem med ojämna temperaturer, vissa lägenheter är varma vilket innebär att man väljer att ha fönstren öppna även under vintern medan andra lägenheter inte blir varma nog. Det är dessutom vanligt med klagomål på ljud i elementen. Ljuden tyder på att det finns en obalans i värmesystemet vilket går att lösa med injustering. Injustering bör genomföras vart tionde år samt vid större förändringar i installationssystem eller vid symtom som tyder på flödesproblematik i fastigheten. I en injustering av värmesystemet ingår bland annat flödesberäkningar, demontering av radiatorventiler, injustering av radiator- och samlingsventiler, optimering av styrutrustning, shuntgrupper och pumpar. 

En injustering ger bland annat:

  • Jämna temperaturer i hela fastigheten, alla lägenheter får ungefär samma temperatur.
  • Sänkt medeltemperatur i byggnaden vilket innebär en besparing på 5-8 % av energikostnaden för varje sänkt grad över 20 grader. 

Flera fördelar med driftoptimering
En driftoptimering av de interna installationssystemen bidrar inte enbart till sänkta energi- och driftskostnader utan även till en stabil och komfortabel innemiljö, en förlängd livslängd hos de tekniska anläggningarna och en minskad miljöpåverkan.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Mätningar som flödesmätning och temperaturmätning.
  • Funktionskontroller av installationssystemen, vatten, värme, kyla och ventilation.
  • Felsökning och åtgärdsplaner med kostnadskalkyler.
  • Injustering av värme, vatten och ventilationssystem.
  • Driftövervakning.