Avtalsvillkor

Skånska Energi AB:s särskilda avtalsvillkor för konsumenter, giltigt från 1 oktober 2020.

Allmänt

1. Ikraftträdande

1.1 Skånska Energi AB, org.nr. 556013-6391, nedan kallad SEAB, förbinder sig att leverera el till elanvändaren, nedan kallad konsumenten, i uttagspunkten under avtalsperioden. Konsumenten förbinder sig att köpa all el för förbrukning från SEAB till avtalat pris under samma period.

1.2 SEAB friskriver sig från ersättningsanspråk och ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på att konsumenten eller dennes behöriga företrädare lämnat bristfällig, felaktig information eller utelämnat uppgifter.

1.3 SEAB ansvarar inte för eventuella lösen av konsumentens befintliga avtal med annat elhandelsföretag.

1.4 Konsumentens eventuella ändringar och tillägg i SEAB:s förtryckta text i avtalet eller i SEAB:s avtalsvillkor äger aldrig någon giltighet.

1.5 Avtalet får inte överlåtas av konsumenten utan SEAB:s skriftliga medgivande.

2. Avtalsvillkor

2.1 Utöver avtalet tillämpas vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för elförsäljning, f n EL 2012K (rev 2) för konsument, vilka erhålls via SEAB:s kundservice och publiceras på SEAB:s hemsida. I de fall skiljaktigheter förekommer ska SEAB:s särskilda avtalsvillkor äga företräde framför elbranschens allmänna avtalsvillkor. SEAB äger rätt att ändra SEAB:s särskilda avtalsvillkor genom underrättelse till konsumenten minst två (2) månader före ikraftträdandet. Sådan underrättelse ska ske, om inget annat överenskommits mellan SEAB och konsumenten, genom information på SEAB:s hemsida.

3. Giltighet

3.1 Sedvanlig kreditprövning ligger till grund för om SEAB accepterar konsumentens beställning och för fastställande av slutliga betalningsvillkor.

3.2 Konsumenten ansvarar för att inga avtal ingås med andra elhandelsföretag under avtalets löptid. Se SEAB:s rätt till ekonomisk ersättning under Villkor avtalsformer.

3.3 I de fall avtalet har ingåtts per distans, tillämpas Distansavtalslagen, har konsumenten rätt att frånträda avtalet (ångerrätt, se 3.3a). Om konsumenten utövar sin ångerrätt avseende avtal med fast eller mixat elpris, där leveransen påbörjats, ska konsumenten ersätta SEAB.

3.3.a Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.
Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till oss på följande adress: Skånska Energi AB, Box 83, 247 22 S Sandby eller e-post prodat@skanska-energi.se. Du kan alternativt använda den ångerblankett som bifogas. Ångerblanketten finns även på www.skanska-energi.se. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten, innan ångerfristen gått ut.
Verkan av utövad ångerrätt: Om du ångrar avtalet så kommer ingen elleverans att påbörjas av oss. Om du bett att elleveransen ska påbörjas av oss under den tidsfrist som du har ångerrätt och därefter ångrar avtalet med oss innan ångerfristen löpt ut, måste du för din fortsatta elleverans ordna med ett annat elhandelsföretag. Annars riskerar du att bli tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag. Du måste också betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som du haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet med oss

3.4 Vid flyttning följer avtalet automatiskt med till ny anläggning, efter konsumentens anmälan och SEAB:s godkännande, varvid den beräknade volymen kan komma att ändras. Medflyttning av avtalet bör anmälas minst 15 dagar före inflyttningsdag.

4. Hantering av personuppgifter

4.1 Genom att ingå ett avtal med Skånska Energi AB så accepterar du dessa villkor och godkänner att dina personuppgifter behandlas och lagras så länge det kvarstår ett legitimt behov för att fullgöra parts del av avtalet. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som insamlas och behandlas är Skånska Energi AB, 556013-6391. Skånska Energi är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som det behandlar.

4.2 Skånska Energi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Skånska Energi. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Skånska Energi för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för Skånska Energis berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

4.3 Skånska Energi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Skånska Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

4.4 Konsumenten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Skånska Energi. Konsumenten kan även begära rättelse. Konsumenten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

4.5 Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Skånska Energis Integritetspolicy finns tillgänglig på Skånska Energis hemsida www.skanska-energi.se.

5. Priser, skatter, avgifter m.m.

5.1 Angivna priser gäller inklusive vid var tid gällande mervärdesskatt. Ändras dessa eller tillkommer nya relevanta skatter eller avgifter, gäller även för EPD, äger SEAB rätt att ändra debitering utan föregående avisering.

5.2 Vid var tid gällande elpriser erhålls via SEAB:s kundservice eller hemsida.

5.3 Anvisat elpris består av SEAB:s inköpskostnader utifrån ett viktat medelvärde på Nord Pools spotpris, se förklaring punkt 11:1, med fastställt påslag för anvisat elpris, elcertifikats-, månadsavgift och mervärdesskatt, se även punkt 11:2. Detta elpris har en uppsägningstid med fjorton (14) dagar.

5.4 Elnätsavgifter regleras i konsumentens avtal med elnätsföretag och berör inte detta avtal.

6. Ny avgift

Om SEAB, i sin egenskap av elhandelsföretag, genom

a) beslut (eller motsvarande) från Europeiska Unionen, riksdag, regering, myndighet eller domstol;

eller

b) ensidig åtgärd av tredje part med monopolliknande ställning som med bindande verkan kan vidta sådan åtgärd (t ex Svenska kraftnät eller berört elnätsföretag),

orsakas ytterligare kostnad för elleveransen eller åläggs att av kunden utta ny införd eller ändrad skatt, avgift eller motsvarande (”Ny avgift”), skall kunden, i tillägg till elpriset, betala ett belopp motsvarande sådan ytterligare kostnad för elleveransen eller motsvarande det belopp som SEAB ålagts att utta. Detsamma skall gälla om SEAB inte uttryckligen ålagts att utta Ny avgift men det av omständigheterna framgår att syftet är att slutförbrukaren skall stå kostnaden för aktuell Ny avgift.

Svenska kraftnät och de övriga nordiska systemoperatörerna (Statnett, Fingrid och Energinet) avser införa 15 minuters avräkningsperiod. SEAB förbehåller sig rätten att i samband med införande av 15 minuters avräkningsperiod eller motsvarande justera det avtalade påslaget, för den vid införandet återstående tiden av leveransperioden, motsvarande den ökade kostnaden som den nya avräkningsperioden och tillhörande balansavgifter medför.

I tillägg till ovanstående har SEAB rätt att justera avgifterna om Svenska kraftnät ändrar sin avgiftsstruktur för balanshållningstjänster. I den utsträckning sådan ändring påverkar SEAB:s kostnad för balansansvaret kommer SEAB göra motsvarande justering av avgifterna i detta avtal.

Ändringar enligt denna punkt gäller med omedelbar verkan från den tid-punkt beslut om Ny avgift träder ikraft

7. Konsumenträttigheter

Information om konsumentens konsumenträttigheter, klago- och tvistemålhantering, energirådgivning samt övrig information kan fås via SEAB:s kundservice eller hemsida.

8. Betalning och fakturering

8.1 Konsumenter faktureras varje månad.

8.2 Konsumenten kan välja pappersfaktura, E-faktura och Autogiro.

9. Avtalets upphörande

Upphör innevarande avtalsperiod utan att konsumenten dessförinnan tecknat nytt avtal med SEAB, tillämpas vid fortsatt leverans, de elpriser och villkor som vid var tidpunkt gäller för SEAB:s anvisat elpris.  

VILLKOR OCH AVTALSFORMER

10. Fast elpris

10.1 Prisvillkor: Elpriset och månadsavgiften är oförändrad under avtalsperioden. Enligt villkor 5.1 och 6 kan ändring av prisvillkor förekomma.

10.2 Uppsägning: Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månad före avtalstidens utgång. Om avtalet ej förnyas eller sägs upp utan att konsumenten ingår annat elleveransavtal, ska SEAB:s vid var tid gällande villkor och priser för anvisat elpris tillämpas för fortsatt leverans. Om konsumenten inte fullföljer sin del av avtalet har SEAB rätt till ersättning, vilken beräknas till 30 % av elpriset för konsumentens avtalade leveransvolym för resterande del av avtalsperioden. Därtill kommer återstående månadsavgifter samt en administrativ avgift på 500 kr inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleveransen enligt avtalet inte påbörjats. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på konsumentens definitiva avflyttning.

11. Rörligt elpris, löpande, med bytesrätt

11.1 Prisvillkor: Kostnaden för elpriset och elcertifikat bestäms månadsvis i efterskott. Elpriset består av SEAB:s kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där konsumentens anläggning finns, sammanvägts med SEAB:s anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, avgifter till Svenska Kraftnät samt EPD. Kostnad för elcertifikat, SEAB:s påslag, månadsavgift och mervärdesskatt tillkommer.

11.2 Ändring av prisvillkor: SEAB har rätt att ändra påslag, månadsavgift och avtalsvillkor under förutsättning att konsumenten underrättas om ändringarna minst två (2) månader i förväg.

11.3 Bytesrätt: Konsumenten kan teckna om sitt avtal till ett fast- eller mixat elpris till nästkommande månadsskifte enligt överenskommelse med SEAB, till då gällande avtalspriser och villkor.

11.4 Uppsägning: Avtalet löper tillsvidare med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Om kunden byter elhandelsföretag utan att säga upp avtalet med SEAB debiteras 300 kr inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på konsumentens definitiva avflyttning.

12. Rörligt elpris, 1 år, med bytesrätt

12.1 Prisvillkor: Kostnaden för elpriset och elcertifikat bestäms månadsvis i efterskott. Elpriset består av SEAB:s kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där konsumentens anläggning finns, sammanvägts med SEAB:s anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, avgifter till Svenska Kraftnät samt EPD. Kostnad för elcertifikat, SEAB:s påslag, månadsavgift och mervärdesskatt tillkommer.

12.2 Ändring av prisvillkor: SEAB har rätt att ändra avtalsvillkor under förutsättning att konsumenten underrättas om ändringarna minst två (2) månader i förväg.

12.3 Bytesrätt: Konsumenten kan teckna om sitt avtal till ett fast- eller mixat elpris till nästkommande månadsskifte enligt överenskommelse med SEAB, till då gällande avtalspriser och villkor.

12.4 Uppsägning: Avtalet gäller under 1 år med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Om kunden inte fullföljer sin del av avtalet debiteras 500 kronor inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt. Om avtalet ej förnyas eller sägs upp utan att konsumenten ingår annat elleveransavtal, ska SEAB:s vid var tid gällande villkor och priser för rörligt elpris, löpande med bytesrätt, tillämpas för fortsatt leverans. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på konsumentens definitiva avflyttning.

13. Mixat elpris

13.1 Mixat elpris består av en avtalad fördelning mellan fast elpris och rörligt elpris.

13.2 Prisvillkor: 50 % av förbrukningen sker till ett fast elpris enligt avtalspriset, se villkor 10.1 och 50 % av förbrukningen sker till ett rörligt elpris, se villkor 11.1 och 11.2. Månadsavgift tillkommer.

13.3 Uppsägning. Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månad före avtalstidens utgång. Om avtalet ej förnyas eller sägs upp utan att konsumenten ingår annat elleveransavtal, ska SEAB:s vid var tid gällande villkor och priser för anvisat elpris tillämpas för fortsatt leverans. Om konsumenten inte fullföljer sin del av avtalet har SEAB rätt till ersättning vilken beräknas till 30 % av den del av elpriset som är fast, för konsumentens avtalade leveransvolym för resterande del av avtalsperioden. Därtill kommer återstående månadsavgifter samt en administrativ avgift på 500 kr inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleveransen enligt avtalet inte påbörjats. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på konsumentens definitiva avflyttning.

14. Sommar-El

Elpriset för leveransperioden 1/9-XX – 31/8-XX alternativt 1/1 – XX – 31/12 –XX utgörs av medelvärdet av slutkursen för de syntetiska elterminerna för kvartalsprodukterna på Nasdaq OMX för den kommande leveransperioden avseende gällande elområde, uttryckt i SEK/MWh varje dag då Nasdaq OMX är öppet för handel under perioden fr o m 1 juni t o m 31 augusti. Därtill kommer:

- ett påslag för justering av konsumentens förbrukningsprofil (profilkorrigering), vilket anges när medelvärdet enligt ovan är fastställts för aktuellt leveransår. Profilkorrigeringen kan således variera mellan leveransåren

- samt kostnad för elcertifikat, SEAB:S påslag, månadsavgift och mervärdesskatt.

Uppsägning ska ske senast 15 maj, och avtalet löper då till 31 augusti alternativt 31 december.

Annars förlängs avtalet automatiskt för ytterligare en period (1 år). Konsumenten ansvarar för att inga avtal ingås under ovanstående avtalstid. Om konsumenten inte fullföljer sin del av avtalet har SEAB rätt till ersättning, vilken beräknas till 30 % av elpriset för konsumentens avtalade leveransvolym för kvarvarande avtalsperiod. Därtill kommer återstående månadsavgifter samt en administrativ avgift på 500 kronor inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleveransen enligt avtalet inte påbörjats. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på konsumentens definitiva avflyttning. Om avtalet ej förnyas efter uppsägning utan att konsumenten ingår annat elleveransavtal, skall den fortsatta leveransen tillämpas SEAB:s vid var tid gällande villkor och priser för anvisat elpris.

15. Rörligt elpris 1 år, timspotpris

15.1 Prisvillkor: Kostnaden för elpriset och elcertifikat bestäms månadsvis i efterskott. Elpriset avräknas mot timvärdespriset per månad på Nord Pools spotmarknad, för aktuellt elområde, SEK. Kundens förbrukningsprofil utgör grunden för genomsittpriset. SEAB:s påslag, avgifter till Svenska Kraftnät, EPD, elcertifikatsavgift, månadsavgift och mervärdesskatt tillkommer.

15:2 Ändring av prisvillkor: SEAB har rätt att ändra påslag, månadsavgift och avtalsvillkor under förutsättning att konsumenten underrättas om ändringarna minst två (2) månader i förväg. Sker förändring av regler och avgifter som gäller i Svenska kraftnäts balansansvarsavtal eller för EPD, ska debitering korrigeras för aktuellt period utan dröjsmål efter förhållandet blev känt för säljaren.

15:3 Uppsägning: Avtalet gäller under 1 år med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Om kunden inte fullföljer sin del av avtalet debiteras 500 kr inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt. Om avtalet ej förnyas eller sägs upp utan att konsumenten ingår annat elleveransavtal, övergår det automatiskt till gällande priser och villkor för rörligt elpris, timspotpris med en löpande avtalsperiod med 1 månads uppsägningstid.

16. Övriga justeringar

Vid kampanjer där det tillämpas rabatt som avräknas löpande under första avtalsåret, och där fakturabeloppet ej överstiger erhållen rabatt då leveransen upphör, sker ingen återbetalning av tillgodo.